Share

รวมภาพกิจกรรมบรรยายความรู้ด้าน AI Q2/2023

ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมานั้น ดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI และ Machine learning มามากกว่า 10 ปี ได้รับเชิญจากทางหน่วยงานภาครัฐ เพื่อไปบรรยาย และให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้เพื่อยกระดับการทำงานภายในหน่วยงาน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานในแต่ละที่เป็นอย่างดี โดยกิจกรรม และอีเว้นต์ที่ทางดร.ภมรพลได้ไปบรรยายมาในไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 มีดังต่อไปนี้

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการของ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

โดยงานแรกดร.ภมรพลได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายให้กับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ภายใต้หัวข้อ “เปิดมุมมองการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรม S. Sriracha Hotel & Residence เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคถึงการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างไรบ้าง

ดร.ภมรพลบรรยายงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

2. การบรรยายพิเศษที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

อีกหนึ่งงานบรรยายของไตรมาสที่ 2 นั้น ดร.ภมรพล ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ภายใต้หัวข้อ “AI for Business and Organization” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นการให้ความรู้ใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสสช. และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการนำ AI ไปช่วยงานที่ สสช. ได้มากยิ่งขึ้น

ดร.ภมรพลบรรยายความรู้ในด้าน AI ให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

ติดต่อ AIGEN เพื่อไปบรรยายความรู้ทางด้านการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐ

หากธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษา รวมถึงสมาคมธุรกิจต่างๆ ต้องการเชิญเราไปบรรยาย และแชร์ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำ AI มาใช้กับธุรกิจ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแอดไลน์ @aigen

AIGEN Live chat