Finance & Banking

ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าทางการเงินในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรด้วยระบบ AI

Insurance

สร้างประสบการณ์การให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยระบบ AI

Manufacturing

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในกระบวนผลิต ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร

Government

ตอบโจทย์การให้บริการประชาชนด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานในหน่วยงานด้วยโซลูชั่น AI

Healthcare

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาล และยกระดับการให้บริการผู้ที่เข้ามารับการรักษาด้วยโซลูชั่น AI อัจฉริยะ

Others

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร
ยกระดับองค์กรสู่การเป็น Digitization
อย่างเต็มตัว

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาการนำโซลูชัน AI ไปใช้กับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมตั้งแต่การออกแบบระบบ จนถึงการนำไปใช้งาน

AIGEN Live chat