Share

AI Readiness เตรียมพร้อมนำ AI มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าหากธุรกิจไม่ได้มีการนำ AI มาใช้งานอาจทำให้เสียเปรียบ หรือตกขบวนการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมได้ เนื่องจาก AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการทำธุรกิจในหลากหลายด้าน แต่ในขณะเดียวกันหากธุรกิจเองนั้นไม่ได้การเตรียมความพร้อมในการนำ AI มาใช้ภายในองค์กรอย่างถูกต้อง และเป็นระบบนั้นจะทำให้ธุรกิจไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้เป็นที่มาถึงการที่ธุรกิจ หรือองค์กรควรมีการตรวจสอบความพร้อมขององค์กรในการนำ AI มาใช้งาน หรือที่เรียกกันว่า AI Readiness เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนั้นเข้าใจ และเห็นภาพของการนำ AI มาใช้งานภายในองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้องค์กรสามารถเลือก หรือพัฒนาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายของธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนภายในองค์กร

ในบทความนี้ AIGEN จะอธิบายถึง AI Readiness หรือการตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจในการนำ AI เข้ามาใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจได้นำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณ

AI Readiness การเตรียมความพร้อมในการนำ AI เข้าไปใช้งานภายในองค์กร

AI Readiness คืออะไร

AI Readiness คือระดับการเตรียมการ และความสามารถของธุรกิจ หรือองค์กรในการปรับใช้ บูรณาการ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมปัจจัยหลากหลายประการที่ร่วมกันกำหนดว่าองค์กรที่มีปัจจัยที่ครบครันจะสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการ และรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องได้ AI Readiness นั้นเกี่ยวข้องกับทั้งด้านเทคนิค และไม่ใช่ด้านเทคนิค โดยตระหนักว่าการนำใช้ไปงาน AI ให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีแนวทางแบบองค์รวม

6 สิ่งสำคัญที่ธุรกิจต้องคำนึงถึงในการทำ AI Readiness

เพราะความพร้อมของการนำ AI เข้ามาใช้งานภายในองค์กร หรือ AI Readiness นั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการซื้อ และติดตั้งระบบ AI เท่านั้น แต่การนำ AI มาใช้งานนั้นธุรกิจจำเป็นต้องเตรียมการที่สำคัญในหลากหลายด้าน และเพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากการนำ AI เข้ามาใช้งานได้อย่างเต็มที่ ธุรกิจจะต้องมีแผนการในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเดิม ยกระดับทักษะพนักงาน หรือจ้างพนักงานที่มีทักษะ และความรู้ด้าน AI ปรับเปลี่ยนวิธีการในการหาพาร์ทเนอร์ รวมไปถึงพัฒนาเรื่องการจัดการข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคนิคเพื่อนำ AI มาใช้งาน

จากรายงาน Deloitte insight ที่ทาง Deloitte บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกได้สรุป 6 สิ่งสำคัญที่ธุรกิจควรนำมาพิจารณาเมื่อต้องการประเมินความพร้อมในการนำ AI เข้ามาใช้งานภายในองค์กร

1. กลยุทธ์ของธุรกิจ

เพราะ AI นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่จึงทำให้การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการจากการนำ AI มาใช้งานเป็นเรื่องที่สำคัญ การระบุถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการนำ AI เข้ามาใช้งานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร จะทำให้ธุรกิจสามารถวางแผน และออกแบบวิธีการในการจัดการกับความสามารถขององค์กรที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

2. บุคลากร

ธุรกิจอาจจะเจอกับความท้าทายเกี่ยวกับการประเมิน และการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะที่จำเป็นทางด้านเทคนิค รวมถึงช่วยให้พนักงานที่มีอยู่เดิมนั้นพัฒนา และสร้างทักษะด้าน AI ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้การนำระบบ AI มาใช้ร่วมเข้ากับ workflow การทำงานที่มีอยู่เดิม การปรับโมเดลการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถ และทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรเห็นด้วยกับการนำ AI มาใช้งานผ่านทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลง

3. ขั้นตอนการทำงาน

การสร้าง กำหนด และออกแบบขั้นตอนการทำงาน รวมไปถึงการควบคุม และกำกับดูแลระบบเพื่อทำให้การนำ AI มาใช้งานได้อย่างประสบผลสำเร็จ ในขณะที่การทดลองใช้ระบบ AI นั้นจะแสดง และพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของระบบ AI แต่ธุรกิจจะไม่สามารถวัดผลการนำ AI มาใช้งานได้จริงจนกระทั่งได้นำ AI มาใช้ร่วมกับขั้นตอนการทำงานจริงของธุรกิจ

4. ข้อมูล

AI จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่ดีมาใช้ในการพัฒนา AI และ AI นั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก การออกแบบระบบธรรมภิบาลข้อมูล (Data govenrnance) นั้นรวมถึงระบบวิศวกรรม และความปลอดภัย โดยที่ระบบธรรมาภิบาลข้อมูลควรจะรวมข้อกำหนดในการจัดหา การเข้าถึง และการจัดการคุณภาพของข้อมูล

5. เทคโนโลยี และแพลตฟอร์ม

เป็นเรื่องของการจัดหา และพัฒนาเทคโนโลยี และแพลตฟอร์ม AI ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจเพื่อใช้ในการจัดการสินทรัพย์ในด้าน AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ให้บริการ AI การทำงานร่วมกัน และสภาพแวดล้อมของระบบ โดยที่รูปแบบการพัฒนา AI นั้นแตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ของแพลตฟอร์ม และความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี (เช่น ธุรกิจพัฒนา AI ขึ้นมาใช้เอง หรือใช้บริการ AI สำเร็จรูป รวมไปถึงจ้างบริษัทพัฒนา AI เป็นคนพัฒนาให้) แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการพัฒนา AI แบบใดล้วนแต่จำเป็นต้องมีแนวทางที่สอดคล้องกันโดยคำนึงถึงข้อกำหนด หรือ Requirement ในอนาคต เช่น การขยายการใช้งานของ AI ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร และปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

6. จริยธรรม AI

การสร้างกลไกเพื่อทำความเข้าใจ และป้องกันการเกิดอคติของ AI จะช่วยสนับสนุนความเป็นธรรม และความโปร่งใส รวมไปถึงทำให้มั่นใจได้ว่าคุณค่า และความซื่อสัตย์ได้ถูกปลูกฝังกับการริเริ่มในการนำ AI เข้ามาใช้งานภายในองค์กร ในขณะที่ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ก็ตามควรมีการคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมอยู่เสมอ แต่สำหรับการนำ AI เข้ามาใช้งานนั้นจะโฟกัสในเรื่องของความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว และอคติเป็นพิเศษ

รูปแบบการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจ

AI Readiness ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของธุรกิจ

แน่นอนว่า 6 ปัจจัยสำคัญที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องคำนึงถึงในการนำ AI ไปใช้งานภายในองค์กร โดยที่ระดับของความพยายามนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ธุรกิจเป็นอยู่ในปัจจุบัน และเป้าหมายของการนำ AI มาใช้งาน โดยทาง Deloitte ได้แบ่งระดับของเป้าหมายของนำ AI มาใช้ในงานภายในองค์กรไว้ได้อย่างน่าสนใจ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังต่อไปนี้

1. นำ AI มาใช้แบบเฉพาะหน้าที่ (Single-point solutions)

การนำ AI มาใช้แบบเฉพาะกับหน้าที่มักจะนำมาใช้กับงาน Back office ของธุรกิจ เช่น งานบัญชี และงานแอดมินต่างๆ โดยทำให้ขั้นตอนการทำงานทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบ AI-OCR เข้ามาใช้ในการดึงข้อมูลจากเอกสารใบแจ้งหนี้ และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานแมนนวลให้กับพนักงาน และทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น 

โดยที่วิธีนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการนำ AI เข้ามาใช้ภายในองค์กรที่ง่ายที่สุด และองค์กรไม่ได้ต้องมีการเตรียมการ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานมากนัก เหมาะกับองค์กร หรือธุรกิจที่ต้องการนำ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน โดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนมากนัก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีผู้ให้บริการ AI อย่าง AIGEN เองที่ได้พัฒนาโซลูชัน AI ที่พร้อมใช้งานให้ธุรกิจสามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบของธุรกิจที่มีอยู่ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

2. นำ AI มาใช้เพื่อแก้ไขขั้นตอนการทำงาน หรือปัญหาบางอย่าง

แบบที่ 2 เป็นการนำปัญหา หรือขั้นตอนการทำงานที่มักจะเจอบ่อยๆ ในองค์กรมาพัฒนา และต่อยอดไปใช้ยังหน่วยงานอื่นๆ โดยที่วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้ธุรกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าแบบแรก แต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายที่มากกว่าด้วยเช่นกัน ทำให้ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของ AI Readiness ที่มากกว่าแบบแรกค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นการนำ AI รูปแบบเดียวกันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั่วทั้งองค์กร 

ตัวอย่างเช่น การนำ AI Chatbot มาใช้งานกับหน่วยงานบริการลูกค้า การนำเทคโนโลยี NLP (Natural language processing) และ Predictive analytics (การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์) มาใช้กับหน่วยงานที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งข้อมูลแบบ Structured เช่น ข้อมูลในฐานข้อมูลของ HR และ Unstructured เช่น อีเมล บันทึกการประชุม และเอกสาร 

โดยในระหว่างนี้เราจะได้ผู้นำที่จะคนที่นำ AI ไปขยายผลใช้งานต่อกับทั่วทั้งองค์กร โดยที่ผู้นำทางด้าน AI นั้นสามารถมาจากหน่วยงาน IT, Data security, การเงิน หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายในธุรกิจ อีกทั้งผู้นำเหล่านี้ยังสามารถเป็นผู้นำโปรแกรม หรือผู้นำทางด้านวิสัยทัศน์ในการนำ AI มาใช้ภายในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จได้เช่นกัน

3. นำ AI มาใช้เพื่อยกระดับ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน

เป็นวิธีที่มุ่งเน้นในการนำ AI มาสร้างเปลี่ยนแปลงให้กับขั้นตอนการทำงานของ Back office หรือให้ได้ตามผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ตั้งเป้าเอาไว้ โดยที่ผู้บริหาร หรือผู้นำองค์กรได้เห็นโอกาสที่นำ AI มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานของธุรกิจ หรือภารกิจบางอย่างผ่านการนำเทคโนโลยี AI ผสานรวมเข้ากับการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน และองค์กร โดยที่โอกาสในการนำ AI มาใช้เพื่อยกระดับ และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเป็นได้ตั้งแต่การนำ AI มาใช้ในกับการรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ การสร้างเมืองอัจฉริยะ และการเก็บรายได้ รูปแบบนี้จะสามารถดึงศักยภาพของ AI ออกมาใช้ได้สูงที่สุดเปรียบได้กับเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร

เรียนรู้การทำ AI Readiness กับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ตัวจริง

หากคุณมีแผนที่จะนำระบบ AI ไปใช้งานภายในองค์กร จะดีกว่าไหมหากคุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมแนะนำเครื่องมือ AI และ Use case การนำ AI ไปใช้งานจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ตัวจริงที่มีประสบการณ์ในการนำ AI ไปใช้กับภาคธุรกิจมามากมาย กับคอร์ส AI For Business : ปลดล็อกความสำเร็จให้กับธุรกิจไปอีกขั้นด้วย AI คอร์สเรียนที่ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ห้ามพลาด!

คอร์สเรียนสดที่เจาะลึกเรื่องการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ทั้งผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงผู้ที่สนใจการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงขั้นตอนการนำ AI ไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น AI-Driven organization ได้อย่างเป็นระบบ และนำ AI ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน สอนโดยดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine learning ทั้งในไทย และต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ โรงแรม Graph hotel Ratchada เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! รีบสมัครก่อนที่จะเต็ม คลิกเพื่อลงทะเบียนเรียน (รับจำนวนจำกัด) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-821-6686 หรือ Line ID : @aigen

AIGEN Live chat