Share

ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ AI ! รวมทักษะการทำงานที่ AI ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้

ในปัจจุบัน เทคโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากของมนุษย์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น มีหน้าที่สำคัญในการลดเวลาการทำงาน และลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน โดยงานวิจัยจาก Bain & Company ประจำปี 2023 แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ Generative AI ต่าง ๆ นั้นสามารถลดเวลาการทำงานได้มากถึง 41% ด้วยกัน!

ด้วยความสามารถที่ฉลาดล้ำ และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่หยุดพัก ทำให้หลาย ๆ คนยังมีความเชื่อแบบผิด ๆ ว่า AI นั้นจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ หรือแย่งงานมนุษย์ในอนาคต แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ผู้ที่ไม่มีทักษะด้าน AI สำหรับการทำงาน จะเป็นผู้ที่เสียเปรียบในยุคการทำงานที่ขับเคลื่อนไปด้วยข้อมูล และเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยี AI ถูกพัฒนามาเพื่อเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะช่วยลดภาระงานให้มนุษย์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และที่สำคัญ! เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง AI ก็มีทักษะบางประการที่ไม่ได้สามารถทำได้เทียบเท่าความสามารถของมนุษย์ นั่นก็คือทักษะด้าน Soft Skill นั่นเอง

ในวันนี้ AIGEN (ไอเจ็น) จะพาเพื่อน ๆ ไปดูว่า ทักษะการทำงานที่จำเป็นอะไรบ้างที่ AI ไม่สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้!

รวม 5 ทักษะการทำงานที่ AI ไม่มีเหมือนมนุษย์!

1. AI ไม่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูล และทำตามอัลกอรึทึมที่ถูกตั้งค่าโปรแกรมไว้เท่านั้น! นั่นหมายความว่า AI ไม่มี หรือยากมากที่จะมีความรู้สึกนึกคิดได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่า AI จะมีความสามารถในการทำความเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ (human emotion) แต่ก็ไม่สามารถสัมผัสถึงอารมณ์ของมนุษย์ได้แบบลึกซึ้ง เพราะขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตจริง วัฒนธรรม และการตีความทางอารมณ์ รวมถึงไม่สามารถตีความภาษากายของมนุษย์ได้แบบเรียลไทม์ เช่น สีหน้า น้ำเสียง ท่าทาง ฯลฯ นั่นทำให้ AI ไม่สามารถเจรจาต่อรอง พูดจาประนีประนอม หรือแม้แต่โต้แย้งกับใครได้เหมือนกับมนุษย์

ซึ่งในโลกการทำงานจริงที่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากหน้าหลายตาที่มีนิสัยใจคอแตกต่างกันไป การมีทักษะด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ หรือ EQ นั้นถือเป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

2. AI ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือจินตนาการ

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ  AI มากมายที่จะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ให้กับมนุษย์ในการทำงานได้เป็นอย่างดีผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมากมายเพื่อหาไอเดีย ความคิดประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์ที่ AI ไม่มีเหมือนกับมนุษย์ นั่นก็คือการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งทางร่างกาย และอารมณ์ รวมถึงจินตนาการใหม่ ๆ ซึ่ง AI ไม่สามารถทำได้ จึงทำให้ AI ขาดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

หรืออาจกล่าวสั้น ๆ ได้ว่า มนุษย์สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยประสบการณ์ และจินตนาการใหม่ ๆ ได้ แต่ AI ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น

3. AI ไม่มีทักษะด้าน Critical Thinking (ความคิดเชิงวิพากษ์)

เทคโนโลยี AI มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงซับซ้อนได้ แต่ยังขาดความยืดหยุ่น ความละเอียดอ่อน และสามัญสำนึกแบบมนุษย์ เนื่องจากความคิดเชิงวิพากษ์ หรือ Critical Thinking มักเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้มนุษย์ต้องใช้ประสบการณ์ และมุมมองต่าง ๆ ในการพิจารณาสถานการณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน ต่างกับ AI ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ถูกตั้งค่าโปรแกรมเอาไว้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม AI นั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยสนับสนุนทักษะด้าน Critical thinking ของมนุษย์ และช่วยค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่มนุษย์อาจมองข้ามไป เพื่อใช้เป็น insightหรือข้อมูลเชิงลึกให้มนุษย์สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด

4. AI ไม่มีทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)

AI ไม่สามารถเป็นผู้นำได้อย่างแท้จริงเทียบเท่ามนุษย์ เนื่องจากขาดทักษะจำเป็นในการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจ และความเชื่อมั่นภายในองค์กร เนื่องจาก AI ไม่มีความเข้าใจในอารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์อย่างแท้จริง จึงไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างตรงจุด และนำทีมไปสู่เป้าหมายได้ อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ โน้มน้าวใจ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะแบบมืออาชีพ

นอกจากนี้การเป็นผู้นำจำเป็นต้องมีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการทำงานภายในทีม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และ Critical Thinking ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เหมือนกับมนุษย์

5. AI ไม่มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill)

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal Skill เป็น People Skill ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จในการทำงานผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมทีม รวมถึงลูกค้า หรือคู่ค้าในการทำธุรกิจ

ซึ่ง Interpersonal Skill เป็นการสื่อสารแบบสองฝั่ง นั่นคือรับฟัง โต้ตอบ หรือตอบสนองซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสารแบบทางเดียว เช่น ตอบคำถาม ที่ถูกถามเข้ามา หรือแนะนำสินค้าในแก่ผู้ใช้บริการ แม้ว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลเก่ง แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึก หรือ อารมณ์ของมนุษย์อย่างแท้จริง ต่างจากมนุษย์ที่สามารถเริ่ม และจบบทสนทนาได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ทักษะด้าน Critical Thinking รวมถึงทักษะทางด้านอารมณ์อื่น ๆ 

ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องมือ AI สามารถเสนอสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เรียลไทม์ และตอบโจทย์ความต้องการ ในขณะที่พนักงานฝ่ายขายสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าหรือคู่ค้า และเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายได้

ในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกการทำงาน หากเรายังคงพัฒนา 5 ทักษะเหล่านี้อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะ AI ใหม่ ๆ แน่นอนว่าเราจะไม่มีทางถูก AI เข้ามาแทนที่ในการทำงานอย่างแน่นอน! 

AIGEN หวังว่า 5 ทักษะการทำงานที่ AI ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ที่กล่าวไปข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ในการพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ได้เป็นอย่างดี เพื่อก้าวสู่ความประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล!

กำลังมองหางานด้าน AI อยู่หรือเปล่า ?

AIGEN บริษัท Start up ด้านเทคโนโลยี AI และ Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ไฟแรง เปิดโอกาสในการเรียนรู้ สามารถทำงานแบบ Hybrid และมีวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลักสูตรออนไลน์สำหรับพัฒนาอาชีพ ที่ให้พนักงานสามารถเลือกสรรได้ตามต้องการพวกเรากำลังเปิดรับตำแหน่งสายงานทาง Tech ที่น่าสนใจหลายตำแหน่ง สามารถดูตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ 👉 Link

AIGEN Live chat