Share

รวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพ Data Scientist ฉบับอัปเดตประจำปี 2024

ในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ทั่วโลกต่างได้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอยู่เสมอเพื่อนำมาสร้างเป็นสินค้า และบริการที่ดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรขององค์กร ด้วยความที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้มนุษย์สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลได้โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาใช้งาน 

Data Science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และทำงานร่วมกับข้อมูล (Data) โดยการเตรียม จัดการ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลเชิงลึก (insight) ที่มาใช้พัฒนากลยุทธ์ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้ตรงจุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยหนึ่งในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างมาก และมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพ Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อาชีพด้าน AI รายได้ดี และน่าจับตามองปี 2024 ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสมมติฐานจากข้อมูลเฉพาะที่มีอยู่ หรือใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างโมเดลที่สามารถคาดการณ์ได้ และนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจภายในองค์กร

ภายในบทความนี้ AIGEN (ไอเจ็น) จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาชีพ Data Scientist ให้มากขึ้นว่าอาชีพนี้ทำหน้าที่อะไร และต้องมีทักษะด้านใดบ้าง!

Data Scientist คืออาชีพอะไร

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูลโดยใช้ทักษะเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ หรือ การเขียนโมเดล Machine Learning เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล และพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงการทำงานภายในธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

Data Scientist มีหน้าที่อะไรบ้าง

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล มีหน้าที่คัดแยก วิเคราะห์ และตีความข้อมูลต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อองค์กร โดยการพัฒนาโมเดล และอัลกอริทึมที่สามารถคาดการณ์ได้ด้วยทักษะด้านสถิติ และ Machine Learning ซึ่ง Data Scientist จะทำงานร่วมกับ Machine Learning Engineer , Data Engineer และทีมเทคนิคอื่น ๆ เพื่อสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจมากที่สุด โดยหน้าที่การทำงานหลัก ๆ สรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. เก็บรวบรวมข้อมูล และคัดแยกข้อมูล (Data Collection and Cleaning)

Data Scientist มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลออนไลน์ หรือออฟไลน์ ซึ่งข้อมูลดิบที่ได้มามักจะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีโครงสร้างข้อมูลที่แน่นอน และเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ดังนั้น Data Scientist จึงมีหน้าที่จัดการกับข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระเบียบ สมบูรณ์ ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ต่อได้ง่ายมากขึ้น

2. วิเคราะห์ข้อมูล และทำ Data Visualization

เมื่อเตรียมข้อมูลแล้ว จากนั้น Data Scientist จะมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา และสรุปออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ทักษะ และเทคนิคด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ นอกจากนี้การทำ Data Visualization หรือการสร้างรูปภาพแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่ได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาแบบจำลอง (โมเดล)

การพัฒนาโมเดลการคาดการณ์เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของ Data Scientist ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อัลกอริทึม และเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสร้างโมเดลที่สามารถคาดการณ์ หรือทำนายแนวโน้มในอนาคตตามข้อมูลที่มีอยู่ได้

ตัวอย่างเช่น ในสถาบันการเงิน Data Scientist จะพัฒนาโมเดลคาดการณ์ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยพิจารณาจากประวัติการทำธุรกรรมของลูกค้า ข้อมูลประชากรศาสตร์ และตัวแปรอื่น ๆ เป็นต้น

4. นำโมเดลไปใช้งานจริง และตรวจสอบการทำงานของโมเดล

เมื่อได้โมเดลมาแล้ว สิ่งถัดไปที่  Data Scientist ต้องดำเนินการต่อไป คือการนำโมเดลไปใช้งานจริง รวมถึงตรวจสอบ และดูแลระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โมเดลทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจค้าแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ Data Scientist ได้ใช้งานโมเดลแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งพวกเขาจะต้องตรวจสอบ และปรับแต่งโมเดลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับความชอบของลูกค้าแต่ละราย และเทรนด์สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นต้น

ทักษะจำเป็นของ Data Scientist

Data Scientist ต้องมีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ การคำนวณ สถิติ การเขียนโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับ Machine Learning รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจ และการตลาด นอกจากนี้ยังมีทักษะที่จำเป็นอีกดังต่อไปนี้

ทักษะด้าน Technical

  • ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Python, R, SAS และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • ทักษะด้านการทำ Data visualization และ Data wrangling
  • ทักษะ และความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม Machine Learning และ Deep Learning

ทักษะด้าน Non-Technical

  • ทักษะด้านการทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง
  • ทักษะด้านการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นที่ต้องการทางธุรกิจ
  • ทักษะด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และความน่าจะเป็น
  • ทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมที่ดี

นับได้ว่า Data Scientist เป็นอีกหนึ่งอาชีพในสาย AI และ Machine Learning ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านข้อมูล และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากในยุค Data Driven ทำให้ธุรกิจต่างขับเคลื่อนไปด้วย Big Data และต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดการกับข้อมูลนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

AIGEN หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้รับสาระน่ารู้จากบทความนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Data Science กับพวกเรา AIGEN

AIGEN บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI & Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน กำลังมองหาและยินดีต้อนรับ Data Scientist  รุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะมาทำงานในบรรยากาศแบบ Start-up มีอิสระทางความคิด มีอิสระในการทำงาน  พร้อมด้วยสวัสดิการดี ๆ ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ Link

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

markovml , coursera , simplilearn
AIGEN Live chat