Share

5 ทักษะของชาว Tech ยุคใหม่ที่ HR มองหาในปี 2023

1. ทักษะด้าน AI และ Machine Learning

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Machine Learning (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การพูดคุยกับแชทบอทออนไลน์ที่ตอบคำถามได้ราวกับมนุษย์ หรือขอให้ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Alexa หรือ Siri ให้ทำตามคำขอของเรา เป็นต้น  จากการศึกษาและคาดการณ์พบว่า ในปี 2566 จะมีการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ทั่วโลกสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ เนื่องจากหลายธุรกิจต่างมองหาการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ ซึ่งหมายถึงความว่าตลาดแรงงานกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน ML และ AI มากขึ้น

ซึ่งทักษะสำคัญที่ผู้ที่สนใจทำงานด้าน AI ต้องมี มีทักษะดังต่อไปนี้

 • ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Python ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่ใช้เขียนเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามคำสั่งต่างๆ เพืื่อให้ AI ทำตามสิ่งที่เทรน 
 • ทักษะการทำ Computer Vision หรือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถจดจำ ทำความเข้าใจข้อความ และตอบสนองต่อข้อมูลภาพ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจรูปภาพ
 • ความรูู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Machine Learning หรือ การสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง และ Deep Learning หรือ วิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์

2. ทักษะด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data)

จากข้อมูลของ Forbes การสื่อสารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเล่าเรื่อง เป็นทักษะที่ควรมีสำหรับผู้ที่สนใจทำงานสาย Tech ในปัจจุบัน เพราะยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่ เราต่างก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากข้อมูล จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยใหุ้รกิจสามารถตีความ และวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานภายในธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ซึ่งทักษะสำคัญที่ผู้ที่สนใจทำงานด้าน Data ต้องมี มีทักษะดังต่อไปนี้ 

 • ทักษะการจัดทำรายงานข้อมูล การออกแบบการแสดงภาพที่สร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมืออย่าง Tableau หรือ PowerBI 
 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • ทักษะการใช้งานฐานข้อมูล เช่น SQL
 • ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เช่น R หรือ Python

3. ทักษะด้าน Cloud Computing

Gartner คาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายระบบ Cloud ทั่วโลกสูงถึง 591.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เพราะธุรกิจต่างก็หันมาใช้ระบบ Cloud มากขึ้นถึง 82% ด้วยกัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจและองค์กรสามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้แบบเต็มตัว โดย Cloud Computing จะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยพัฒนาระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงบริการคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือการวิเคราะห์ทางอินเทอร์เน็ตของธุรกิจทั่วโลกให้มีความทันสมัยและเติบโตสู่โลกอนาคตอย่างก้าวกระโดด 

ซึ่งทักษะสำคัญที่ผู้ที่สนใจทำงานด้านระบบ Cloud ต้องมี มีทักษะดังต่อไปนี้

 • มีความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรม SQL หรือ  Linux
 • มีความรู้และทักษะในการจัดการฐานข้อมูล
 • มีความรู้เกี่ยวเทคโนโลยี Cloud เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform หรือ Oracle Cloud เป็นต้น

การทำงานในสาย Tech หรือ IT นอกจากจะอาศัย Hard Skill หรือ ทักษะเฉพาะที่จำเป็นต้องมีในการทำงานในสายงานนั้น ๆ แล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีคือ Soft Skill ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Player)

เนื่องจากนักพัฒนาโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่มักจะต้องทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังต้องทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ ในโปรเจคต่าง ๆ ทำให้คนที่ทำงานในสายงานนี้ต้องมีทักษะเสริมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น

 • ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ในโลกของการทำงาน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะด้วยทางวาจา หรือการแสดงออก ซึ่งการสื่อสารที่ดี คือ การสื่อสารออกไปได้อย่างครบถ้วน และตั้งใจรับสารจากฝ่ายตรงข้าม เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายของทีม นอกจากนี้การพัฒนาทักษะในการเจรจาและโน้มน้าวก็เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • มีความโปร่งใสต่อคนในทีม (Transparent Skill) ความโปร่งใส่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการไม่หลอกลวงหรือโกงคนในทีมแต่เพียงเท่านั้น แต่หมายถึงแสดงออกและสื่อสารอย่างการตรงไปตรงมา เช่น หากคุณสามารถทำงานนี้ได้ ให้คุณบอกว่าทำได้ แต่หากคุณทำงานนี้ไม่ได้ ให้บอกกับคนในทีมตรง ๆ ว่าทำไม่ได้ แต่มีแนวทางแก้ไขอย่างไร หรือขอความช่วยเหลือจากคนในทีม เพราะถ้าหากคุณมีปัญหาแต่ไม่บอกคนอื่น และพยายามแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียว อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และกระทบต่อเป้าหมายใหญ่ของทีมได้ 

5. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill)

เนื่องจากการทำงานกับข้อมูลจำนวนมหาศาล กำหนดให้คนทำงานสาย Tech ต้องสามารถให้เหตุผล เข้าใจเหตุผล และใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นการมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะทำให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และถกเถียงปัญหาได้อย่างมีเหตุผล รวมถึงสามารถสร้างกลยุทธ์ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

ยกตัวอย่างเช่น การตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้มา ว่าข้อมูลนั้น ๆ ถูกรวบรวมมาได้อย่างไร มีความลำเอียงของข้อมูล (Bias) ในลักษณะไหนได้บ้าง ข้อมูลที่มีอยู่นั้นตรงกับจุดประสงค์ของงานหรือไม่ รวมถึงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลว่าเราจะสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้อย่างไร 

และนี่ก็คือ 5 ทักษะสำคัญของชาว Tech ยุคใหม่ที่ HR มองหา สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจอยากทำงานสาย Tech หรือใครที่เป็นชาว Tech อยู่แล้วแต่อยาก Reskill และ Upskill ตัวเองให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น AIGEN หวังว่า 5 ทักษะที่ได้พูดถึงข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ในการทำงานในโลกดิจิทัล

พร้อมที่จะมา Reskill และ Upskill ไปพร้อมกับ AIGEN แล้วหรือยัง !

AIGEN บริษัท Start up ด้านเทคโนโลยี AI และ Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ไฟแรง เปิดโอกาสในการเรียนรู้ สามารถทำงานแบบ Hybrid และมีวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลักสูตรออนไลน์สำหรับพัฒนาอาชีพ ที่ให้พนักงานสามารถเลือกสรรได้ตามต้องการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา AIGEN 😀 พวกเรากำลังเปิดรับตำแหน่งสายงานทาง Tech ที่น่าสนใจหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น Data engineer, Machine learning engineer และตำแหน่งอื่น ๆ สามารถดูตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ 👉 Link

แหล่งที่มา

https://www.fdmgroup.com/blog/top-5-most-in-demand-tech-skills-for-2023/
https://www.kdnuggets.com/2019/04/most-desired-skill-data-science.html
https://www.datacamp.com/podcast/critical-thinking-in-data-science
https://techsauce.co/connext/career-insight/10-in-demand-ai-skills-in-2022
https://www.monster.com/career-advice/article/5-ways-to-be-a-good-team-player-hot-jobs
https://novoresume.com/career-blog/communication-skills#:~:text=Communication%20is%20defined%20as%20the,from%20all%20walks%20of%20life
https://www.techhub.in.th/computer-vision-technology-for-ai/

AIGEN Live chat