Share

รวม  10  Soft Skills ของคนทำงานยุคใหม่ : ทักษะสำคัญในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค Society 5.0

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การพัฒนาทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน หรือ Soft Skill ในปัจจุบันมีความสำคัญสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างรากฐานการทำงานในอนาคต โดยข้อมูลจาก World Economic Forum และ LinkedIn กล่าวไว้ว่าทักษะที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปี 2025 และปีต่อ ๆ ไปนั้นคือ Soft Skill

ความแตกต่างระหว่าง Soft Skill / Hard Skill / Business Skill

พูดง่าย ๆ ก็คือ Soft Skill คือ ลักษณะบุคลิกภาพที่เป็นพฤติกรรมและทัศนคติที่เรียนรู้ได้ ผู้คนพัฒนา Soft Skill ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวหรือผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้สามารถถ่ายทอดปฏิสัมพันธ์ไปยังบริบทต่าง ๆ 

ความเห็นอกเห็นใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการปรับตัว ฯลฯ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็น Soft Skill ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ในทุกบริบท คุณสมบัติเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกวันนี้ในทุก ๆ อุตสาหกรรมและธุรกิจ และทักษะเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางอาชีพ นอกจากนี้ โลกของเรากำลังกลายเป็นโลกแห่งยุคดิจิทัลมากขึ้น จึงทำให้ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรักษาเอาไว้หรือพัฒนาต่อไป 

“เราสามารถบอกได้ว่า Soft Skill คือทักษะที่มนุษย์สามารถทำได้แต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้” Rachel Quandalle ที่ปรึกษาด้านอาชีพ จากโรงเรียนนานาชาติ Ermitage กล่าว

แต่ในทางกลับกัน  Hard Skill หรือ ทักษะเฉพาะ สามารถขวนขวายได้จากการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม โดยอิงตามเนื้อหาและเครื่องมือ และสร้างเทคนิคที่จำเป็นในการนำไปประกอบอาชีพนั้น ๆ

ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่จำนวนมากกำลังก้าวมาเป็นแรงงานสำคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยคนเหล่านี้มีทักษะทางเทคนิค มุมมอง และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่จากการสำรวจระดับชาติ โดย APPrise Mobile พบว่าคนรุ่นใหม่ขาดทักษะในการเข้าสังคม นั่นเป็นเพราะ พวกเขามีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้อื่นน้อยลง ( เช่น การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้พวกเขาต้องทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ) ทำให้โอกาสในการสร้าง Soft Skill ลดลง

แล้ว Soft Skill ที่จำเป็นต่อการช่วยให้คนทำงานยุคใหม่ได้พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้นำในอนาคตมีอะไรบ้าง ?

1. ความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy ) – ทักษะสำคัญในการทำงาน

ในปัจจุบัน การมีความเห็นอกเห็นใจ หรือการเอาใจใส่ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่คุณสามารถมีได้ในฐานะพนักงาน การทำงานร่วมกันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของแผนกองค์กรที่ประสบความสำเร็จ การมีความเห็นอกเห็นใจในหรือการรับฟังความคิดในที่การประชุมแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานแบ่งปันมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างจากของคุณเอง ความเห็นอกเห็นใจนั้นจะนำไปสู่การเปิดกว้างของความคิดใหม่ ๆ และแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น

2. ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน (Ability to Influence Peers) – การพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ง

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและการมีส่วนทำให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ คุณต้องพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไปพร้อม ๆ กับทักษะเฉพาะของคุณ การมีทีมที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยังช่วยวิเคราะห์ว่าทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด ตั้งแต่การสนทนาในทุก ๆ วัน ไปจนถึงอีเมลที่คุณส่งถึงเพื่อนร่วมงาน หากขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อาจส่งผลเสียต่อทีมของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยคำพูด การสื่อสารด้วยท่าทาง ทักษะการฟัง การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหา รวมถึงการตัดสินใจ เป็นต้น

3. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) – กุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในที่ทำงาน

เมื่อเรานึกถึงความฉลาด เรามักจะนึกถึงความฉลาดทางความคิดก่อนเสมอ แต่ความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EQ นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ความฉลาดทางอารมณ์ถูกกำหนดให้เป็นความสามารถในการรับรู้ ควบคุม และแสดงอารมณ์ของตนเอง เพื่อที่จะรับมือกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างรอบคอบและมีความเห็นอกเห็นใจ ในแต่ละวัน มีแรงจูงใจหลาย ๆ อย่างที่ทำให้เราต้องมีการตัดสินใจ ซึ่งการมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีจะช่วยให้คุณเข้าใจการตัดสินใจและรับรู้ผลที่จะตามมาของการตัดสินใจเหล่านั้นได้

4. การใฝ่รู้และมีความคิดแง่บวก (Curiosity and Positivity) – สร้างพลังแห่งความอยากรู้อยากเห็นในการทำงาน

การค้นพบอันน่าทึ่ง นั้นล้วนเป็นผลมาจากความอยากรู้ทั้งนั้น เช่นเดียวกับพี่น้องตระกูล Wright ที่อยากรู้อยากลองจนสามารถประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของโลกได้ เพราะฉะนั้น การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นนั้นเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่อบริษัทของคุณได้

สำหรับคนทำงานยุคใหม่ ที่มีประสบการณ์การทำงานที่ไม่มากนัก อาจเกิดคำถามหรือข้อสงสัยในการทำงานบ้าง และอาจคิดไอเดียใหม่ ๆ ได้ แต่ก็เขินอายเกินกว่าที่จะถามหรือพูดออกไป ซึ่งนี่อาจสร้างผลเสียต่อการทำงานได้ ผลการวิจัยยืนยันว่า การใฝ่รู้ ที่กล้าที่จะตั้งคำถามและถามออกไปนั้นมีประโยชน์สำหรับองค์กร ผู้นำ และพนักงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น 

  • ความผิดพลาดในการตัดสินใจน้อยลง
  • มีนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากขึ้นทั้งในงานสร้างสรรค์และงานที่ไม่สร้างสรรค์
  • ลดความขัดแย้งในกลุ่ม
  • การสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้น
  • ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น

5. การรับฟังอย่างกระตือรือร้น (Active Listening) – ศิลปะแห่งการฟังเพื่อนร่วมงาน

หลายคนอาจคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่แล้ว เพราะพวกเขาเชื่อว่าการฟังนั้นคือการได้ยิน แต่การฟังที่แท้จริง นั้นหมายถึงการมีสมาธิ การมีส่วนร่วม และการซึมซับกับสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดกับคุณ การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ผู้นำและคนทำงานยุคใหม่ต้องมี

6. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) – สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้พนักงาน

ผู้นำสามารถนำทักษะนี้ไปใช้จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ยกตนข่มใคร และชื่นชมการทำงานของพนักงานอยู่เสมอ ซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญในการจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน หากเรามีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีภายในองค์กร สมาชิกในทีมแต่ละคนได้รับการสนับสนุน และมีแรงบันดาลใจในทำงานอย่างเต็มที่ พวกเขาจะรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมในองค์กรอย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับคนทำงานยุคใหม่ หากคุณยอมรับกับตัวเองว่าคุณไม่ได้เพอร์เฟคไปเสียทุกอย่าง แต่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ รวมถึงรับฟังคำติชมอย่างเต็มใจ นั่นคือคุณสมบัติที่ดีต่อการทำงาน

7. ความยืดหยุ่น (Resilience) – สร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่ตนเอง

ความยืดหยุ่นในการทำงานเป็น Soft Skill ที่สามารถจัดการกับความเครียดได้ดี ตามรายงานของ Business Insider อัตราการหมดไฟในการทำงานอยู่ที่ 40-50% ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ นั้นมาจากการที่พนักงานไม่มีความยืดหยุ่นในตนเอง เมื่อพนักงานมีความยืดหยุ่นหรือไม่กดดันตัวเองเกินไป นั่นทำให้พวกเขาสามารถ

  • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้า ผู้จัดการ และเพื่อนร่วมงาน 
  • จัดการความเครียดได้ง่ายขึ้น 
  • มีแรงบันดาลใจมากขึ้น 
  • มีจิตใจที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น 
  • สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและล้มเหลวได้ดีขึ้น

8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) – สิ่งสำคัญที่ทุก ๆ องค์กรต้องการ

“ศิลปะแห่งการสื่อสารคือภาษาแห่งความเป็นผู้นำ” 

ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นของคู่กัน 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหารงาน

9. การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem-Solving) – ไม่ใช่สิ่งที่ควรมี แต่เป็นสิ่ง “จำเป็น” ที่คนทำงานต้องมี

ความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้หลายวิธีโดยไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานศิลปะเท่านั้น ความคิดสร้างสรรค์นั้นแฝงอยู่ในความคิด การกระทำ และคำพูดของเรา ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการก้าวข้ามความคิด กฎเกณฑ์ รูปแบบ ความสัมพันธ์ และสามารถสร้างแนวคิด รูปแบบ วิธีการ การตีความใหม่ ๆ ที่มีความหมาย สามารถสร้างมุมมองใหม่ ๆ  ทำให้เกิดการค้นหาใหม่ หรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม

10. ทักษะในการสังเกต ( Observation Skills ) – วิธีแก้ไขปัญหาในที่ทำงานให้ประสบความสำเร็จ

แน่นอนว่าการทำงานในอุดมคติของทุกคนคือการทำงานแบบราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรค แต่ในความเป็นจริง ทุก ๆ องค์กรล้วนเจอกับปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การที่จะมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี จำเป็นต้องใช้เวลา ความอดทน และมีสมาธิจดจ่อ คุณจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในทันที และบางครั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ยิ่งปัญหาใหญ่ กระบวนการแก้ไขปัญหาก็จะยิ่งนานขึ้นและยากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ดี ปัญหาเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุง Workflow ในองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดี  เพียงแค่คุณสังเกตปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วนำมาวิเคราะห์หาทางออกผ่านประสบการณ์ที่คุณได้พบเจอกับปัญหานั้น ๆ 

สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในทีมและองค์กร การมี Soft Skill ที่จำเป็นจะช่วยให้พวกเขารับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

AI GEN บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI & Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ยินดีต้อนรับคนยุคใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะมาทำงานในบรรยากาศแบบ Start-up มีอิสระทางความคิด มีอิสระในการทำงาน  พร้อมด้วยสวัสดิการดี ๆ ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถดูตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับได้ที่ Link 

แหล่งที่มา

https://thetrainingassociates.com/blog/soft-skills-gen-z/
https://hospitalityinsights.ehl.edu/soft-skills-development-for-young-people

AIGEN Live chat